PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

CO TO JEST PPK?

PPK DLA PRACODAWCY

CO PROPONUJE TFI SA?

WPŁATY DO PPK

Ustawa o PPK przewiduje aż 3 źródła finansowania na rzecz pracownika: wpłata pracownika, pracodawcy oraz wpłaty ze strony Funduszu Pracy. Każdy uczestnik pracowniczych planów kapitałowych otrzyma z Funduszu Pracy powitalną wpłatę w wysokości 250 zł, a co roku na konto uczestnika wpłynie dodatkowe 240 zł pochodzące z środków Funduszu Pracy.

Poszukujesz dopasowanych rozwiązań?

PPK - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nie. Z obowiązku utworzenia PPK są zwolnieni pracodawcy oferujący pracowniczy program emerytalny ze składką podstawową nie niższą niż 3,5%, pod warunkiem, że w Programie uczestniczy co najmniej 25% uprawnionych pracowników. Z obowiązku oferowania PPK mogą zostać zwolnieni wyłącznie mikroprzedsiębiorcy – zatrudniający nie więcej niż 9 pracowników – w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK.
Umowa między pracodawcą a instytucją finansową (umowa o zarządzanie PPK) musi być zawarta w formie elektronicznej. Wynika to z obowiązku przekazania tej umowy w formie elektronicznej do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Uzupełniająco umowa może być zawarta w formie pisemnej, a następnie przekazana do instytucji finansowej w formie elektronicznej.
Większość pracowników – w przedziale wiekowym 18-54 lata – jest zapisywana do PPK przez pracodawcę, który w ich imieniu i na ich rzecz zawiera umowę z wybraną instytucją finansową (umowę o prowadzenie PPK). Pracownicy w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do Planu na własny wniosek.
Wysokość wpłaty jest określana jako procent wynagrodzenia, od którego naliczane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłata podstawowa jest taka sama dla wszystkich pracowników – stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dobrowolna wpłata dodatkowa jest określana w umowie o zarządzanie PPK, jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.
W dowolnym momencie. W zależności od okoliczności wycofanie środków gromadzonych w PPK zostanie potraktowane jako wypłata, wypłata transferowa lub zwrot. Dyspozycja wycofania środków jest składana w formie elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do wybranej instytucji finansowej.. Przeczytaj o sposobach wypłacania środków zgromadzonych w ramach pracowniczych planów kapitałowych.
W dowolnym momencie. W tym celu składa pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z PPK. Pracodawca ma 7 dni, aby poinformować o tym fakcie wybraną instytucję finansową. W deklaracji pracownik oświadcza, że jest świadomy wszystkich konsekwencji wynikających z podjętej decyzji. Tak. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek o dokonywanie wpłat na jego rachunek w PPK. Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku z własnej inicjatywy, to zostanie ponownie zapisany do PPK po upływie 4 lat od złożenia deklaracji rezygnacji (jeżeli nie ukończy 55 lat), przy zachowaniu prawa do złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.
W PPK jest stosowana zasada domyślnego wyboru sposobu inwestowania środków najlepiej dostosowanego do wieku pracownika: pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego, a także okresu, jaki pozostał pracownikowi do osiągnięcia 60 lat. To dostosowanie jest realizowane poprzez otwarcie rachunku uczestnika PPK w odpowiednim funduszu zdefiniowanej daty. Pracownik na własny wniosek będzie mógł wybrać fundusz zdefiniowanej daty o niższym lub wyższym ryzyku inwestycyjnym. W takim przypadku będzie musiał oświadczyć, że podejmuje w pełni świadomą decyzję.nu.
Do porozumienia powinno dojść najpóźniej na miesiąc przed upływem obowiązującego pracodawcę terminu. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, pracodawca sam wybiera instytucję finansową, kierując się najlepszym interesem pracowników.